Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volba nové školské rady

+                                               Výzva - oznámení o konání voleb do školské rady

                                                            na období leden 2015- leden 2018

 

    Ředitel ZŠ a MŠ Dolní Krupá,okres Havlíčkův Brod č.p.8,PSČ 582 71, vyhlašuje podle ustanovení §167odst.4 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle volebního řádu volby do školské rady

   

Datum vyhlášení :                                                                1. 12. 2014

 

Datum ukončení přihlašování kandidátů :                              31. 12. 2014

    

Datum konání voleb :                                                           7. 1. 2015

 

Doba konání :                                                                     15.00 h – 17.00 h

 

Datum zveřejnění výsledků voleb :                                          8. 1. 2015

( v místě konání voleb)

 

Místo konání :

A) budova základní školy přízemí I. třída ( učebna 4. a 5. ročníku)   

Kandidátem do voleb se stává každý zájemce z řad:

a)    zákonných zástupců žáků školy

b)    pedagogů školy.

Podmínkou je doručit písemnou formou svoji přihlášku do voleb (viz příloha č. 1) na adresu školy do

31.12.2014, ve které uvede své jméno, datum narození  a adresu svého bydliště s prohlášením, že souhlasí s uvedením svého jména na kandidátní listině.                                            ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení kandidáta

 

Jméno a příjmení:....................................................................

Trvalý pobyt:.........................................................tel....................................................

Kandidát je zákonným zástupcem žáka (žákyně)

Jméno a příjmení:....................................................................   ročník:................... 

 

Prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou pro volby do Školské rady Základní školy a mateřské školy Dolní Krupá,okres Havlíčkův Brod ,č.p.8, 582 71 Dolní Krupá.

Nejsou mi známy žádné překážky dle zákona č. 561/2004 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů, které by mi bránily účastnit se voleb do Školské rady (viz níže).

 

1)Členem rady může být každá fyzická osoba starší 18ti let, která vyslovila souhlas se jmenováním nebo kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s volebním řádem .

2) Členem rady nemůže být osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestní čin.

3) Funkční období členů rady je tříleté. Ke zvolení dojde ukončením hlasování a vyhlášením výsledků.

4) Ředitel školy přezkoumá předložené návrhy. Nemá-li návrh všechny náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje je kandidát z voleb vyloučen.

5) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Při vzdání se kandidatury v průběhu hlasování se nepřihlíží k hlasům pro něj odevzdaným. Zvolený kandidát může po ukončení hlasování na svou funkci písemně rezignovat. Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo rezignaci je nutno doručit řediteli školy. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

 

Ve..................................dne....................                                  podpis:.................................